Nyheter

Värna väddklint

Värna väddklint – Varför ?

Jo, den är väldigt populär bland fjärilar och andra småkryp, som här hittar både mat och flygbränsle. Många ytor med blommor blir nedklippta i samband med skötsel av gräsmattor, vägkanter och rondeller. Detta vill vi ändra på –  Med små insatser kan man göra stor skillnad för många pollinerande insekter! Insekter utför så kallade ekosystemtjänster för oss människor, bland annat pollinering! Allt från trädgårdens fruktträd- och buskar till åkerns grödor och ängens blommor är till stor del beroende av pollinerande insekter.

Barnmat

Förutom födoresurs för fullbildade fjärilar och andra småkryp, i form av nektar och pollen, är väddklint även en så kallad värdväxt för flera fjärilars larver. Med värdväxt menas att det är denna växt som larverna äter av under sitt larvstadie (allt från blommorna, bladen och stjälken). I många fall lägger fjärilshonan även äggen direkt på värdväxten.

Vad kan man göra?

Att sätta upp bihotell i sin trädgård har blivit allt mer populärt, men det är även viktigt att tänka på tillgången till blommande örter! Den vanligaste arter som flyttar in i bihotellens bamburör är rödmurarbi (Osmia bicornis), den pollinerar främst trädgårdens äpple- och päronträd. Om man kompletterar sitt hotell med en sandhög i ett soligt läge kan man få det rödlistade stortapetserarbiet som gäst. Den och många andra insekter söker sig till väddklint!

Väddklint är en av de viktigaste vilda blommorna i tätortsnära miljöer på Gotland. Varför? Jo, den är väldigt populär bland fjärilar och andra småkryp, som här hittar både mat och flygbränsle. Många ytor med blommor blir nedklippta i samband med skötsel av gräsmattor, vägkanter och rondeller. Detta vill vi ändra på – Med små insatser kan man göra stor skillnad för många pollinerande insekter!

 

Väddklinten är stortapetserarbiets favorit, men vill man i sin trädgård plantera blommor för att gynna stortapetserarbiet kan man även plantera följande arter:

*Kronärtskocka – Cynara scolymus

Besöks gärna av stortapesterarbi. Välj en öppen, solig och vindstilla plats i trädgården med näringsrik och väldränerad jord. Kronärtskocka är vacker även i blomsterrabatten!

*Ulltistel – Onopordum acanthium

En stor och imponerande växt med silvrigt ludna blad och stjälkar. I toppen bildas lilarosa blommor som lockar en mängd insekter, bland annat stortapetserarbi.

Spara gärna en del av trädgården som inte sköts lika fint, där maskrosor annat kan frodas, det gynnar många olika bin!

Värna väddklint är ett projekt som Länsstyrelsen i Gotlands län har initierat inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är ett viktigt verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer utanför skyddade områden. Arbetet fokuseras på ett urval arter och naturtyper vilkas behov inte kan tillgodoses genom skötsel av redan skyddad natur.

Exempel på insatser som görs inom ÅGP är röjning av igenväxta betesmarkers, strandängar och lövträdsmiljöer, men även informationsprojekt såsom värna väddklint.

En informationsfolder med namnet värna väddklint är på gång och kommer under våren!

Läs mer om stortapetserarbiet här.

Läs åtgärdsprogrammet här:

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6332-0.pdf?pid=3639 

En inventeringsrapport om stortapeserarbi och thomsonkägelbi:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:897992/FULLTEXT01.pdf