Foto: Ola Malm

Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion)

Hotkategori: sårbar (VU)

En av Europas största blåvingearter med ett vingspann på 33-42 mm. Fjärilen trivs på öppna och soliga platser som t.ex. torra ängsmarker, betesmarker och häll- och alvarmark, där fjärilens larver gärna livnär sig på sina värdväxter timjan och kungsmynta.

Adopteras av rödmyror.
Efter att larven har legat gömd under sina första tre tillväxtstadier i en blomställning så ger den sig av på jakt efter en lämplig rödmyrart. Larven bjuder myrorna på ett oemotståndligt sekret av socker och protein vilket resulterar i att arbetsmyrorna tacksamt bär hem larven till boet. Larven har nu ordnat till det för sig med både vinterbostad och föda.

Svartfläckig blåvinge förekommer i hela Europa, i vårt Östersjöområde hittar vi fjärilen på Gotland och Öland, Skåne samt två platser i Västergötland, två platser i Södermanland och två platser i Uppland (ArtDatabanken, 2004)

 

 

Foto: David Lundgren

Apollofjäril (Parnassius apollo)

Hotakategori: nära hotad (NT)

Fjärilen leder i storlek bland dagfjärilarna i Europa med ett vingspann på 62-92 mm. Apollofjärilen trivs bäst i häll- och alvarsmarker. Fjärilen flyttar ogärna, i kombination med att den inte är den bästa flygaren så har arten svårt att sprida sig, men tack vare Gotlands blommande vägkanter så kan fjärilen vid riktigt gynnsamma år förflytta sig till helt ny platser.

I Sverige förekommer fjärilen på Gotland och fläckvist längs med ostkusten från Uppland till norra Småland

 

 

 

 

Foto: Ola Malm

Dårgräsfjäril (Lopinga achine)

Hotkategori: nära hotad (NT)

Fjärilen förekommer i öppna ängstallskogar och halvöppna lövskogar. För att trivas vill fjärilen ha lagom stora gläntor att flyga i, när dessa miljöer växer igen så försvinner fjärilen.

Dårgräsfjärilen förekomst i Sverige är Östergötland och Gotland

 

 

 

Foto: Ola Malm

Grönfläckig vitfjäril (Pontia edusa)

Hotkategori: sårbar (VU)

Fjärilen kräver torra och varma marker ofta sådana platser som är påverkande av människan, som blekefält och grustag.

Blekefälten på Mästermyr och Stånga grustag har varit goda boplatser för fjärilen, men igenväxning och skogsplantering är ett hot för att arten ska stanna kvar.

Larvernas barnkammare är på Gotland även den plats som fjärilen är bofast på, eftersom att det är en migrationsart så förekommer den tillfälligt på Öland och fastlandet.